Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden familieberichten website SukhDukh.nl

Download als PDF..

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1.    Omschrijving van de begrippen.

Artikel 2.    Gebruiksregels.

Artikel 3.    Rechten en verplichtingen van de “plaatser”.

Artikel 4.    Rechten en verplichtingen van de “tussenpersoon”.

Artikel 5.    Rechten en verplichtingen van de “opdrachtgever”.

Artikel 6.    Rechten en verplichtingen van SukhDukh.nl

Artikel 7.    Aansprakelijkheid.

Artikel 8.    Facturering en betaling.

Artikel 9.    Intellectuele eigendom.

Artikel 10   Klantenservice.

Artikel 11.  Cookie beleid.

Artikel 12.  Diversen.

 

            ** ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUKHDUKH.NL **

Artikel 1.0 ** Begrippen omschrijvingen **

1.1 SukhDukh.nl is de naam van deze online familieberichten website opererend onder de handelsnaam Stichting Hindustani Community Foundation en staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Rotterdam onder nummer 63312514 - BTW-NR. 208588450B01.

1.2 Een berichtgeving is een op de website aangeboden familie- of overlijdensbericht, al dan niet voorzien van fotomateriaal, bestemd om te worden geplaatst als kennisgeving welke door de bezoekers van de website opgevraagd en gelezen kan worden.

1.3 Een reactie is een op de website on-line ingetypte reactie op een getoonde berichtgeving.

1.4 Een plaatser is een geregistreerde gebruiker, particulier of zakelijk die via de website kennisgevingen kan plaatsen en reageren op eerder geplaatste kennisgevingen.

1.5 Het registreren is het aanmaken van een gebruikers account voor de website waarmee de gebruiker kan inloggen en de mogelijkheid heeft om kennisgevingen en/of reacties te plaatsen.

1.6 Een tussenpersoon is een geregistreerde gebruiker die namens een ander persoon of organisatie een berichtgeving plaatst in de hoedanigheid van een familielid / kennis / relatie enz.

1.8 Een berichtgeving kan worden geplaatst in verschillende categorieën en subcategorieën. De geregistreerde gebruiker maakt een keuze uit de diverse aangeboden mogelijkheden.

1.9 Op de kennisgevingen kan door een geregistreerde en niet geregistreerde gebruiker worden gereageerd.

1.10 Bedrijven en ondernemers kunnen ook betaalde advertenties (reclame uiting) op de website laten plaatsen via SukhDukh.nl, aanvragen kan via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1.11 Een opdrachtgever is een persoon of organisatie namens wie een tussenpersoon een berichtgeving plaatst. De tussenpersoon (zakelijk gebruiker) beheert de kennisgeving en de reacties hierop.

1.12 Een bezoeker (gebruiker) is een persoon die SukhDukh.nl via het internet bekijkt en/of gebruikt. Indien er in deze voorwaarden wordt gesproken over een bezoeker of bezoekers, dan worden hiermee tevens plaatsers, tussenpersonen en opdrachtgevers bedoeld.

1.13 Persoonsgegevens, de door plaatser en bezoeker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats, gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Artikel 2.0 ** Gebruiksregels **

2.1 Alleen meerderjarige personen (boven de 18 jaar) zijn gerechtigd om een advertentie bericht te plaatsen.

2.3 Het is niet toegestaan om in kennisgevingen of reacties reclame uitingen te verwerken, in welke vorm dan ook. Bij de geringste verdenking hiervan wordt de berichtgeving of de reactie verwijderd en het account geblokkeerd.

2.4 De plaatser van een berichtgeving of reactie is verantwoordelijk voor correct en net taalgebruik. Het is niet toegestaan om grove, beledigende, respectloze, racistische, discriminerende of anderszins provocerende taal te gebruiken.

2.5 Het is niet toegestaan om pornografisch of sex gerelateerde berichten te plaatsen, dan wel foto of video materiaal van deze vorm te plaatsen.

2.6 De bezoeker dient, indien daarom gevraagd wordt, een geldig emailadres in te vullen. De bezoeker dient gerechtigd te zijn het door hem/haar opgegeven emailadres te gebruiken.

2.7 Het is niet toegestaan om virussen te verspreiden door ongebruikelijke bestanden te plaatsen.

2.8 Het is niet toegestaan om de website op een andere wijze te gebruiken dan door SukhDukh.nl bedoeld is.

2.9 Het is niet toegestaan pogingen te ondernemen om gegevens uit de database te verwijderen of te wijzigen.

2.10 Het is niet toegestaan om de mogelijkheden tot het gebruik van de website door anderen te verstoren of te beperken.

2.11 Het is niet toegestaan om iets te ondernemen dat het goed functioneren en het onderhoud van de website belemmert of bemoeilijkt.

2.12 Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op de eigendomsrechten of enig ander recht van SukhDukh.nl of anderen.

2.13 Het is niet toegestaan om iets met betrekking tot de website, andere gebruikers of gegevens in de database te ondernemen dat op enigerlei wijze onacceptabel is.

2.14 De bezoeker dient alle door SukhDukh.nl gevraagde gegevens naar waarheid te verstrekken.

2.15 Bij opgaaf van een overlijdensbericht, In Memoriam of een selectie uit de categorie rouwberichten, dienen de volledige persoonsgegevens en een geldig telefoonnummer en emailadres van de plaatser vermeld te worden, ter verificatie zal er door SukhDukh.nl telefonisch contact worden opgenomen om te controleren of de plaatsing in deze rubriek juist is.

2.16 SukhDukh.nl behoudt het recht om ter verificatie de overlijdensakte van de overleden persoon van de berichtgeving op te vragen, indien hieraan geen gehoor aan kan worden gegeven en er een geringste verdenking van misbruik wordt geconstateerd, wordt de kennisgeving verwijderd en het account geblokkeerd, hiertoe is SukhDukh.nl bevoegd zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 3.0 ** Rechten en verplichtingen van de plaatser **

3.1 De plaatser heeft het recht om zelf, zonder opgave van redenen, een door hem geplaatst berichtgeving te wijzigen of te verwijderen.

3.2 De plaatser heeft het recht om zelf, zonder opgave van redenen, een reactie bij een door hem geplaatst berichtgeving te wijzigen of te verwijderen.

3.3 De plaatser dient de berichtgeving en de bijgeplaatste reactie(s) in overeenstemming met de gebruiksregels te beheren en is verplicht om reactie(s) te verwijderen die hiermee in strijd zijn.

3.4 Bij het niet nastreven van de regels door de plaatser of bij geringste verdenking hiervan wordt de berichtgeving of de reactie gewijzigd dan wel verwijderd en het account geblokkeerd, hiertoe is SukhDukh.nl bevoegd zonder opgaaf van redenen.

  

Artikel 4.0 ** Rechten en verplichtingen van de tussenpersoon **

4.1 Een tussenpersoon is tevens plaatser en heeft zich te houden aan de onder de in hoofdstuk 3 benoemde rechten en verplichtingen van de plaatser.

 

Artikel 5.0 ** Rechten en verplichtingen van de opdrachtgever **

5.1 De opdrachtgever heeft het recht SukhDukh.nl, met opgave van redenen, te verzoeken de gegevens van een op de website getoond berichtgeving of reactie te verwijderen.

 

Artikel 6.0 ** Rechten en verplichtingen van SukhDukh.nl **

6.1 SukhDukh.nl mag op elk door haar gewenst moment wijzigingen in de website aanbrengen.

6.2 De plaatsings termijn van kennisgevingen en de reacties wordt per categorie aangegeven en kan per categorie verschillen.

6.3 SukhDukh.nl is gerechtigd om op elk moment dat zij dat noodzakelijk acht een berichtgeving of een reactie zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de website.

6.4 SukhDukh.nl zal alles in het werk stellen de website voortdurend ter beschikking van de bezoekers te houden. Als gevolg van de afhankelijkheid van externe partijen kan SukhDukh.nl echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.

6.5 De ingevoerde persoonsgegevens van bezoekers zullen niet voor andere dan administratieve doeleinden gebruikt worden. Gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld of doorverkocht. De gegevens kunnen wel gebruikt worden om de bezoeker op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de website. Indien daar geen prijs op wordt gesteld kan de bezoeker dit melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6.6 SukhDukh.nl behoudt zich het recht voor om, als dat in het kader van strafrechtelijk onderzoek door de opsporingsautoriteiten noodzakelijk wordt geacht, gegevens van gebruikers en bezoekers vrij te geven.

 

Artikel 7.0 ** Aansprakelijkheid **

7.1 De aansprakelijkheid van SukhDukh.nl tegenover de plaatser of adverteerder voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, is beperkt tot maximaal de hoogte van het door de plaatser of adverteerde betaalde bedrag aan SukhDukh.nl

7.2 Door technische of menselijke fouten kan informatie op de website onjuist of onvolledig worden weergegeven. SukhDukh.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade naar aanleiding van de wijze waarop informatie of advertenties wordt getoond op de website.

7.3 SukhDukh.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

7.4 Indien gebruikers handelen op een wijze die in strijd is met deze algemene voorwaarden dan zijn zij aansprakelijk voor elke vorm van de daaruit voortvloeiende schade voor SukhDukh.nl of derden.

7.5 Op de website kunnen reclameboodschappen en links naar andere websites in diverse vormen staan. SukhDukh.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reclameboodschappen of voor de inhoud van websites waar naar verwezen wordt. Verder is SukhDukh.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van de websites waar naar verwezen wordt.

7.6 De gebruiker vrijwaart SukhDukh.nl van aanspraken op basis van het intellectueel eigendomsrecht op door hem/haar geplaatste teksten en/of beeldmateriaal. SukhDukh.nl is derhalve nimmer aansprakelijk voor de getoonde teksten en/of beeldmateriaal. Indien blijkt dat het tonen van enige tekst, geluid, beeld of videomateriaal inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van een derde op die tekst of dat beeldmateriaal, dan zal SukhDukh.nl de betreffende tekst of het betreffende beeldmateriaal direct verwijderen.

7.7 Indien er sprake is van overmacht, dan is SukhDukh.nl niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van SukhDukh.nl behoort te komen. Vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers van SukhDukh.nl (bijvoorbeeld het bedrijf waar de website wordt “gehost” , spanningsonderbreking of werkstakingen gelden onder meer als overmacht.) De plaatser of adverteerder heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 8.0 ** Betaling / incasso**

8.1 Na het plaatsen van een berichtgeving dient er alvorens het verschijnen van de berichtgeving op de website het betalingsmenu doorlopen te worden, hierna heeft de plaatser de mogelijkheid om de betaling te verrichten via iDEAL, Creditcard, PayPal of Overschrijvingskaart.

8.2 Indien betaling voor een berichtgeving voldaan is zorgt SukhDukh.nl er voor dat de berichtgeving na goedkeuring wordt geplaatst op Sukh.Dukh.nl, de plaatser ontvangt een orderbevestiging per opgegeven e-mail.

8.3 SukhDukh.nl is gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaal procedure.

8.4 Alle betalingen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de Algemene voorwaarden vermelde betalingscondities.

Bij plaatsing van reclame uiting (reclame banner) dient de factuur binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Facturering zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de persoon of organisatie aan wie de factuur gericht is een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

8.5 Bezwaren tegen een factuur moeten binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij SukhDukh.nl ingediend worden, SukhDukh.nl heft echter op generlei wijze de verplichting tot betalen op.

8.6 Indien het tonen van een berichtgeving is gestopt omdat deze strijdig is met de algemene voorwaarden of anderszins onacceptabel is zal geen restitutie van reeds gedane betalingen plaatsvinden.

 

Artikel 9.0 ** Intellectuele eigendom **

9.1 De intellectuele eigendomsrechten op SukhDukh.nl rusten bij DesiService of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de website verleent SukhDukh.nl een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar recht tot gebruik van de website zoals dat in deze Algemene voorwaarden is omschreven. Het op andere wijze gebruiken of op enigerlei wijze kopiëren van delen van deze website is verboden, tenzij SukhDukh.nl daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

9.2 Alle door de geregistreerde bezoeker aangeleverde of ingevoerde gegevens, teksten en beeldmateriaal worden eigendom van SukhDukh.nl zolang de berichtgeving zichtbaar is op de website, de bezoeker kan geen intellectuele eigendomsrechten doen gelden over de door hem/haar aangeleverde of ingevoerde gegevens, teksten en beeldmateriaal. 

 

Artikel 10.0 ** Klantenservice **

10.1 SukhDukh.nl stelt aan de plaatser en de Gebruiker een Servicedesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kan met vragen over en problemen met de plaatsing van een Advertentie.

10.2 De klantenservice tracht binnen 24 uur de gestelde vragen naar vermogen en naar beste te beantwoorden. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. SukhDukh.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.

 

Artikel 11.0 **Cookie Beleid**

11.1 Bij internet bezoek van deze site worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een site surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internet browsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

11.2 Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

 

Artikel 12.0 ** Diversen **

12.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen en bekijken van kennisgevingen en reacties op SukhDukh.nl. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op andere diensten en/of gegevens, geluid en beeldmateriaal welke via SukhDukh.nl worden aangeboden of getoond en die niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

12.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de bezoeker zijn niet van toepassing en worden door SukhDukh.nl niet aanvaard, tenzij deze door SukhDukh.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

12.3 Indien SukhDukh.nl niet altijd de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat SukhDukh.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

12.4 De bezoeker verklaart door het bezoeken van de website, het plaatsen van een berichtgeving of reactie, of het gebruik maken van andere op de website aangeboden diensten deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. Tevens verklaart de bezoeker zich akkoord met deze Algemene voorwaarden. Verder verklaart de bezoeker zich te zullen houden aan de in deze Algemene voorwaarden genoemde bepalingen.

12.5 De bezoeker kan deze algemene voorwaarden via de website bekijken en afdrukken.

12.6 De overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven volledig van kracht indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt.

12.7 Op deze Algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten en op alle geschillen die daaruit mochten ontstaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van een bevoegde rechter.

12.8 SukhDukh.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde Algemene voorwaarden treden onmiddellijk na bekendmaking in werking.

12.9 Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 21 september 2012.

Einde algemene voorwaarden